Vánoční poselství 2016

POSELSTVÍ POSVÁTNÉHO SYNODU

PRAVOSLAVNÉ CÍRKVE V ČESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

NAROZENÍ KRISTOVO 2016/17Drazí duchovní otcové i veškerý vyvolený a milovaný Boží lide:

Kristus se rodí!

Nastal veliký a radostný den svátku Kristova Narození. Připravovali jsme se na něj v průběhu
čtyřiceti dní vánočního postu a očišťovali jsme svoji duši pokáním, modlitbou a dobročinností.
A hle, když stojíme nyní na sváteční bohoslužbě v chrámu, po roce je opět před námi tato
veliká a radostná událost – Narození našeho Pána, Boha a Spasitele Ježíše Krista z přesvaté
Bohorodičky a Panny Marie dle těla.

Když nastal čas, aby se na zemi zjevil přislíbený Spasitel, narodil se v noci v městě Betlémě,
v jeskyni, která sloužila jako chlév pro dobytek. Anděl Páně o tom zvěstoval pastýřům, kteří tu
noc nedaleko od jeskyně hlídali na poli svá stáda. Společně s Božím poslem se zjevilo i
množství dalších andělů, kteří radostně zpívali: „Sláva na výsostech Bohu, a na zemi pokoj,
lidem dobrá vůle!“ (Lk 2,14). Pastýři spěchali k jeskyni a jako první z lidí se poklonili nově
narozenému Dítěti – Kristu.

Více jak dva tisíce let uplynulo od oné požehnané noci, ve které anděl zvěstoval pastýřům
„velkou radost, která bude pro všechen lid“ (Lk 2,10). V průběhu téměř dvou desítek století si
Pravoslavná církev každý rok opět a opět připomíná události této slavné betlémské noci, opět
a opět hovoří o tom, že je to vskutku důvod k velké radosti.

Mír, smíření s Bohem – to je to nejdůležitější, co nám dalo vtělení Božího Syna. Již více není
hradby, která kdysi oddělovala člověka od Boha – zbořil ji Kristus svým Vtělením, vykoupil
hříchy lidstva svojí smrtí a Zmrtvýchvstáním nám otevřel cestu k Boží milosti a nesmrtelnosti.

Svátek Kristova Narození je možné nazvat svátkem rodiny. Pospíchejme pozdravit naše blízké
– rodiče, manžela, manželku, děti, příbuzné a známé. Vždy je důležité, a v době těchto
svatých dní obzvlášť, abychom byli pozorní ke každému člověku ve svém okolí – říkejme dobrá
a laskavá slova, dejme dar anebo alespoň upřímný úsměv! Chraňme mír, který nám Kristus
svým Narozením daroval, ve svých srdcích i v našich rodinách.

Církev zve každého z nás, aby se radoval z Narození Spasitele dvanáct dnů. V době těchto
dnů, které všichni nazýváme svátky, se vzájemně navštěvujeme a dělíme se o radost
z Narození, každý se svými blízkými. Pro nás křesťany, by mělo být důležité nejen radostně a
vesele oslavit Narození, ale i uchovat si jej ve svém srdci co možná nejdéle, co nejhlouběji
procítit velikost a svatost vzpomínaných událostí – tak, aby se odrazily v našem srdci i
v našem životě.

Toto do veliké míry závisí na tom, jak prožijeme nastávající svaté dny. Samozřejmě, že nyní
není místo pro žal a smutek, nastává čas veselých pozdravů, radostných koled, bohatých
hostin a přátelských setkání. Ale je důležité, aby tento sváteční shon nezatlačil do pozadí to
nejdůležitější – uvědomění si, že Kristus tím, že se narodil, projevil svou neohraničenou
pokoru a lásku, že kvůli nám se stal jedním z nás – stal se bezmocným a opuštěným, aby
utěšil bezmocné a opuštěné celého světa.

Noc, kdy se Spasitel narodil, byla tichá. I naše radost z Jeho Narození nechť je tichá, skromná
a uctivá. Protože opravdová radost z nově narozeného Krista je pokorná, nebije do očí,
pohledem je nepostřehnutelná – ale v tajemných hlubinách lidského srdce jako něžný
plamen svíce všech okolo osvětluje a zahřívá. Právě takovou radost si všichni navzájem
přejme a dělme se o ni s našimi blízkými, abychom s její pomocí ve svém životě naplnili
Kristův odkaz: „Ať vaše světlo svítí před lidmi tak, aby viděli vaše dobré skutky a oslavovali
vašeho nebeského Otce“ (Mt 5,16)!

Tomu nechť je veškerá sláva, čest a úcta na věky věkův!


+ Rastislav
arcibiskup prešovský
metropolita českých zemí a Slovenska

+ Michal + Simeon
arcibiskup pražský a českých zemí

+ Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

+ Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

+ Izaiáš
biskup šumperský

Comments