Paschální poselství 2010

PASCHÁLNÍ POSELSTVÍ

Posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!

Vstal z mrtvých Kristus! Vpravdě vstal z mrtvých!

Drazí důstojní otcové, bratři a sestry,

v tyto světlé dny Vzkříšení našeho Spasitele Ježíše Krista se naplňují Jeho slova, která řekl svým učedníkům v noci před svou dobrovolnou obětí na kříži: „Vy máte nyní zármutek. Uvidím vás však opět a vaše srdce se zaraduje a vaši radost vám nikdo nevezme.“ (Jn 16,22) Tato radost je náplní svaté Paschy – velikonočních svátků, kdy otevíráme naše srdce Kristu a zpíváme radostně „Vpravdě vstal z mrtvých Kristus – Voistinu Voskrese Christos!“

Ve světle Kristova Vzkříšení vidíme jeho kříž jako znamení veliké Boží lásky. Jak čteme v evangeliu: „Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jn 3,16) Oživující Kristův Kříž – symbol naší křesťanské existence září ve světle Jeho Vzkříšení. V tomto světle je vidět všechno jinak. Vyvádí nás z kruhu vezdejších starostí a problémů a vede nás od časnosti k věčnosti, k naší původní nebeské vlasti. Každý z nás, když uvidí světlo Kristova Vzkříšení svými duchovními očima, stává se jeho osobní kříž lehčím a dokáže jej vždy unést spolu s Kristem. Jedná se o kříž, jenž tvoří každodenní starosti, bolesti, pokušení, kříž, který vytváří problémy spojené se službou našim bližním.

Vzkříšený Kristus nás všechny volá, abychom se stali spolutvůrci Boží lásky, abychom milovali všechny, jež díky Boží prozřetelnosti potkáváme na naší životní cestě. Učí nás nerozdělovat lidi na blízké a vzdálené, na rodné a cizí. Když milujeme a pomáháme všem lidem bez rozdílu, sloužíme tak samotnému Bohu: „Co jste učinili jednomu z těchto nejmenších, mně jste učinili“, říká Kristus.

Nic na světě nás nemůže odloučit od lásky Boží. Pouze když naše srdce bude kamenné a naše víra pouze formální. Přestaneme vidět a litovat své hříchy. Nebudeme prosit nebeského Otce za jejich odpuštění.

Ničeho se na světě nemusíme bát, protože Bůh je vždy s námi a každý rok nás obdarovává paschální radostí. Pomáhá naší malé víře, aby byla pevná a neochvějná.

Vzkříšení Kristovo slavíme společně se všemi živými i zesnulými bratřími a sestrami. Podobně jako křesťané v prvním století neseme tuto radostnou zvěst celému světu. Každý na svém místě je povolán, aby pokračoval v hlásání Boží pravdy a lásky všem lidem bez rozdílu, tak jak to píše apoštol Petr: „Buďte vždy připravení dát odpověď každému …, ale čiňte to s tichostí a uctivostí.“ (1P 3,15)

Prohlubujme se a vzájemně se posilujme v naší svaté pravoslavné víře. Pečujme o to, abychom získávali stále více znalostí o našem duchovním dědictví – cyrilometodějské víře našich otců. Na cestě vedoucí k prohlubování pravoslavné duchovnosti nás mohou provázet všichni, kteří mají zájem o východní křesťanství a chtějí s námi „vejít v naši radost“ (Mt. 25,21) Pravoslaví před nikým nezavíralo dveře, ale vždy přinášelo lidem dobro, radost a lásku.

Nezapomínejme, že našim hlavním úkolem dnes je činit dobro, překonávat láskou nelásku, obětavostí kult sobectví, násilí a lží pravdě se podobajících. Podle Kristova učení o lásce k bližním pečujme o naše nemocné, opuštěné a slabé. Jsou to především lidé starší, běženci, či děti, mládež, jež přišla o své rodiče. Spolupracujme s lidmi dobré vůle usilujícími o to, aby v naší společnosti nevládla pýcha a závist, peníze a lačný zisk či osobní ambice. Podporujme proto v letošních demokratických volbách v České republice i Slovenské republice kandidáty schopné osobních obětí za pravdu a lásku k člověku.

Drazí otcové, bratři a sestry!

Blahopřejeme Vám z hloubi srdce k Paschálním svátkům. Nechť jsou Vaše srdce naplněná radostí z vítězství života nad smrtí – radostí ze světlého Kristova Vzkříšení.

Christos Voskrese! Voistino voskrese!

Vstal z mrtvých Kristus! V pravdě vstal z mrtvých!

+ Kryštof, v. r.

arcibiskup pražský,

metropolita českých zemí a Slovenska

+ Ján, v. r.

arcibiskup prešovský

a Slovenska

+ Simeon, v. r. + Juraj, v. r.

arcibiskup olomoucko-brněnský arcibiskup michalovsko-košický

+ Jáchym, v. r. + Tichon, v. r.

biskup hodonínský biskup komárenský

pomocný biskup pomocný biskup pro prešovskou eparchii

pro olomoucko-brněnskou eparchii

Pascha Kristova 2010