Drazí bratři a sestry, vážení přátelé, vítáme Vás na internetových stránkách

Pravoslavné církevní obce v Horšovském Týně.

Pravidelné bohoslužby se konají v neděli a o církevních svátcích
od 9.30 hodin. Večerní od 17.00 hodin.

PŘEHLED HLAVNÍCH BOHOSLUŽEB

2. 1. 2022 – 28. neděle po Padesátnici; Neděle svatých otců
7. 1. 2022 – Narození Pána našeho Ježíše Krista
8. 1. 2022 – Druhý den svátku Narození Kristova
9. 1. 2022 – 29. neděle po Padesátnici. Třetí den svátku Narození; Sv. prvmč. archidiakon Stefanos (Štěpán) (+ 34)
14. 1. 2022 – Obřezání Páně
16. 1. 2022 – 30. neděle po Padesátnici
19. 1. 2022 – Epifanie; Vodochrešče. Svátek Křtu Páně
23. 1. 2022 – 31. neděle po Padesátnici
30. 1. 2022 – 32. neděle po Padesátnici

Filipovský půst 28. listopadu 6. ledna.

__________________________________________________________________

Bohoslužby ve filiálkách v Domažlicích (Chrám U Svatých),
v Polžicích (kaple sv. Petra a Pavla) a v Srbech
se konají pravidelně a dle dohody a potřeb věřících víckrát.

Vyřizování běžných potřeb věřících je prováděno

v době po bohoslužbách nebo telefonicky na
tel. čísle +420 723 073 376.

__________________________________________________________________

9. 1. 2022 slaví své 75. narozeniny arcibiskup pražský a českých zemí vladyka Michal.

Našemu vladykovi Michalovi přejeme hodně štěstí, zdraví,
radosti a Božího požehnání na mnohá a blahá léta!


Pravoslavná církevní obec
v Horšovském Týně


Poselství posvátného synodu Pravoslavné církve v českých zemích a na Slovensku

Kristovo narození 2021/2022
Duchovní otcové, bratři a sestry,
Kristus se rodí!

V Betlémě uprostřed noci – v době, kdy je tma největší – zazářilo velké světlo a zazněl mocný hlas anděla: "Nebojte se! Zvěstujeme vám velkou radost – v Davidově městě se vám dnes narodil Spasitel" (Lk. 2, 10-11). Tento hlas se ozývá i teď, v době nejistoty způsobené pandemií, aby znova přinesl lidem světlo naděje, sváteční ztišení, duchovní radost.

Někteří z nás se možná budou usilovat zakrýt svoje znepokojení a obavy obvyklým způsobem - tradiční vánoční výzdobou, zábavou, dárečky. Další budou kvůli "znamením" doby, co přežíváme, vytahovat apokalyptické proroctví a vyzývat k náboženskému fundamentalizmu, hraničícímu s extrémizmem. Ale v skutečnosti jsme všichni lidé v době vánočních svátků povolaní k čemusi úplně jinému - jsme pozvaní odhalit pro sebe podstatu svátku Kristova Narození, ukrytou v andělské zvěsti:

"Dnes se vám narodil Spasitel!"

Každodenně jsme doslova zavalovaní množstvím různorodých, častokrát protichůdných informací. Proto aspoň na chvíli přestaňme poslouchat ty, kteří se usilují vyvolávat paniku a podněcovat rozdělení. Aspoň na chvíli si přestaňme všímat ty, kteří se naší nejistoty usilují využít ve svůj prospěch. Aspoň na chvíli v tichu vánočních svátků přestaňme věnovat pozornost hluku tohoto světa a zaslechněme ve svém srdci volání anděla, dobrou zvěst o spáse hlas samotného Boha.

Nadcházející svátky Kristova Narození nás vytrvale jako v předchozích létech nabádají k tomu, abychom příchod Spasitele vtělené Boží lásky - na tento svět prožili jako hlásné volaní přehodnotit směr své životní cesty. Pandemie, kterou přežíváme, se nedotkla jen zdravotnictví, politiky či ekonomiky ona se dotkla a citelně poznačila především mezilidské vztahy. Vypadá to tak, že všechno na světě přechází zkouškou odolnosti - a nikdo z nás není výjimkou. Avšak zkušenost mnohých křesťanských pokolení dokazuje, že obstát lze v jakékoliv zkoušce s vynaložením vlastního úsilí a důvěrou v Boží pomoc. Právě toto se nám snaží připomenout nastávající svátek.

Bůh nespasil člověka "shora" On sestoupil na zem. Přišel na tento svět, prožil lidský život a Svým Křížem a Zmrtvýchvstáním člověka spasil. Sv. Ján Zlatoústý hovoří "Bůh sestoupil na zem, člověk vystoupil na nebo. Smrt byla zničená, ráj se otevřel. Kletba byla sňatá, hřích zmizel. Pochybení byla odstraněna, sestoupila pravda. To, že se Bůh stal člověkem, převyšuje každou naději a očekávání. Narodil se v tele, aby nás znovuzrodil v Duchu. Narodil se jako Syn ženy, aby nás učinil dětmi nebe." Čím víc se sjednocujeme s Bohem, tým víc chápeme, jak hodně nás miloval: až natolik, že se Sám stal jedním z nás člověkem. S Ním se učíme milovat a odpouštět dokonce svým nepřátelům. Nikdo a nic nás nemůže připravit o Kristovu lásku. Naše tělo je sice možné omezit v svobodě pohybu, ale naše duše je svobodná a pokud bude chtít, vždy najde způsob, jak přivítat novorozeného Krista v jeslích svého srdce - na místě, kde se uskutečňuje každé významné setkání.

Kristův příchod na tento svět přinesl radost všem lidem - co však znamenal pro Něho? Prorok Izajáš o tom hovoří: "Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni" (Iz. 53, 4-5).

Právě proto sv. Řehoř Palama vyhlašuje: "Neexistuje nic, co by bylo zázračnější a vzácnější než jeskyně a jesle, dětská vanička a plenky protože ze všeho, co Bůh odnepaměti stvořil, není nic, co by bylo Božštější nebo užitečnější než Kristovo Narození".

Kristus nepřišel na svět, aby přinesl nějakou novou ideologii či založil nové náboženství. On přišel, aby nám ukázal nový způsob života. Žít pro jiného, žít v společenství toto je Jeho odkaz. Až Ho necháme znovu se narodit v našich srdcích a zapálit v nich oheň lásky, z betlémské jeskyni znovu zazáří světlo - světlo naděje na proměnu světa k lepšímu skrze proměnu nás samých.

Nech nám Bůh ze Své dobroty daruje duchovně bohaté prožití svátků Kristova Narození a požehná Svou milostí Nový rok 2022!

† Rastislav
arcibiskup prešovský, metropolita českých zemí a Slovenska

† Michal
arcibiskup pražský a českých zemí

† Simeon
arcibiskup olomoucko-brněnský

† Juraj
arcibiskup michalovsko-košický

† Izaiáš
biskup šumperský

---------------------------------------------------------------------------------------------